پروژه های انجام شده

شبکه فاضلاب 2 کوی برق و منازل نورد کاویان و آخر آسفالت لوله گذاری فاضلاب میدان میوه و تره بار شبکه جمع آوری فاضلاب بلوار معلم بخش الف شرق دزفول احداث ساختمان سازمان پارکها دفتر فنی شهرداری تکمیل خط انتقال فاضلاب بلوار معلم پیام آوران شرق دزفول احداث 9 واحد آب پخش شادگان شبکه جمع