پروژه اجرای خطوط انتقال ، شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب ، ساخت و تجهیز دو واحد تلمبه خانه فاضلاب منطقه ولی آباد ، مدرس و تکمیل تلمبه خانه فاضلاب غرب دزفول

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب خوزستان

مشاور : مهندسین مشاور ری آب

پیمانکار : شرکت پارک جنوب

لوله گـــــذاری فاضـــلابی  به طول 27750 متر

انشعابــات خـــــانگی به طـــــول 45100 متر

احــــداث آدم روی آجــــری به تعداد 700 حلقه

احـــداث آدم روی بتنـــــی به تعـــداد 40 حلقه

ســاخـــــــت و تجهـیز تلــمبه خـــــانه LS1

ساخــت و تجهـــــــیز تلمبــــــــه خانه PS2

تجـــــــهیز تلمــــــبه خانه غرب دزفول LSw