بازدید نماینده شهر دزفول جناب آقای پاپی زاده  به همراه فرماندار محترم دزفول و رئیس شرکت آب و فاضلاب دزفول ، مجری محترم طرح و دیگر همراهان از پروژه اجرای خطوط انتقال ، شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب ، ساخت و تجهیز دو واحد تلمبه خانه فاضلاب منطقه ولی آباد ، مدرس و تکمیل تلمبه خانه فاضلاب غرب دزفول