بدینوسیله به استحضار میرساند مراسم کلنگ زنی پروژه اجرای خطوط انتقال ، شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب ، ساخت و تجهیز دو واحد تلمبه خانه فاضلاب منطقه ولی آباد ، مدرس و تکمیل تلمبه خانه فاضلاب غرب دزفول مورخ 1397/05/22 می باشد.امید است با همکاری و همیاری ساکنین عزیز موجبات رفع آلودگی از محیط زیست و پیشرفت بهداشت شهرمان و در نهایت اهداف پروژه نائل گردیم .
مشخصات پروژه :
  • لوله گـــــذاری فاضـــلابی  به طول 27750 متر
  • انشعابــات خـــــانگی به طـــــول 45100 متر
  • احــــداث آدم روی آجــــری به تعداد 700 حلقه
  • احـــداث آدم روی بتنـــــی به تعـــداد 40 حلقه
  • ســاخـــــــت و تجهـیز تلــمبه خـــــانه LS1
  • ساخــت و تجهـــــــیز تلمبــــــــه خانه PS2
  • تجـــــــهیز تلمــــــبه خانه غرب دزفول LSw
کارفرما : شرکت آب و فاضلاب خوزستان
مشاور : مهندسین مشاور ری آب
پیمانکار : شرکت پارک جنوب